PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Co je to PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV?

Průkaz energetické náročnosti budovy je zaveden od 1. ledna 2009 zákonem č. 177/2006 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb.). Detailněji je samotný průkaz energetické náročnosti budovy, jeho forma a způsob zpracování, popsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB) definuje informace o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy v GJ potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Co je součástí PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV?

Obsahem průkazu energetické náročnosti budovy je:

  • protokol zahrnující popis budovy
  • důležité hodnoty potřebné pro výpočet
  • definice budovy

Tento protokol prokazuje energetickou náročnost budovy. Nedílnou součástí průkazu energetické náročnosti budovy je také grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Energetická náročnost budovy je rozdělana do 7 klasifikačních tříd A až G (mimořádně úsporná až mimořádně nehospodárná). Jednotlivé třídy energetické náročnosti mají své hranice odlišné podle typu budovy. Hranice tříd energetické náročnosti hodnocené budovy jsou udávány v kWh/m2.

Kdo musí mít PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV?

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinen nechat zpracovat nebo doložit vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je omezena na dobu 10 let a je povinnost ho doložit k ostatní dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek

Průkaz energetické náročnosti budovy jsou dále povinni vystavit na veřejně přístupném místě v budově provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Kdo je oprávněn zpracovat PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV?

Energetický průkaz může zpracovat pouze osoba oprávněná dle zákona č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Osoby oprávněné ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) přezkušuje ministerstvo podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budovy. Naše firma je samozřejmě oprávněná PENB pro Vás zpracovat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Předmět:

Vaše zpráva: